Algemene voorwaarden Champagne Experience

Champagne Experience
Vaartkade 65
2171 HT Sassenheim

Tel: 0252 – 785 195
E-mail: info@ChampagneExperience.nl
Web: www.ChampagneExperience.nl

KvK: 27.33.40.52

Laatste revisiedatum: 09-10-2009

Artikel 1. Definities

1.1. Verkopende partij is Champagne Experience.

 

1.2. Offertes worden door Champagne Experience schriftelijk of per e-mail uitgebracht.

 

Artikel 2. Toepassing algemene voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden hebben betrekking op alle producten, diensten, presentaties, adviezen, en dergelijke geleverd en evenementen verzorgt door Champagne Experience.

 

2.2. Bij het tot stand komen van een overeenkomst bestaat de mogelijkheid tot aanvullende voorwaarden. Deze zijn uitsluitend van toepassing indien deze schriftelijk zijn overeengekomen door beide partijen. De overeengekomen onderwerpen prevaleren boven de algemene voorwaarden.

 

2.3. Wanneer één bepaling van de algemene voorwaarden niet van toepassing is, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

 

2.4. Algemene voorwaarden die klant hanteert, zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen klant en Champagne Experience.

 

2.5. Een exemplaar van de algemene voorwaarden is immer telefonisch opvraagbaar, per e-mail beschikbaar en te lezen op de internet site van Champagne Experience.

 

Artikel 3. Prijzen en offertes

3.1. Prijzen genoemd door Champagne Experience in offertes, aanbiedingen, mailings, en dergelijke. zijn altijd exclusief BTW tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

 

3.2. Offertes worden door Champagne Experience schriftelijk of per e-mail uitgebracht.

 

3.3. Offertes uitgebracht door Champagne Experience zijn specifiek op naam van de kant en niet overdraagbaar.

 

3.4. Offertes uitgebracht door Champagne Experience hebben een geldigheidsduur van 14 dagen tenzij dit nadrukkelijk anders vermeld.

 

3.5. Bij aanpassingen en wijzigingen in de aanvraag zal Champagne Experience een nieuwe offerte uitbrengen. De geldende prijzen, zijn de prijzen vermeld in de laatst gedateerde offerte.

 

3.6. Prijsvermeldingen op de internet site van Champagne Experience, in mailings, of andere communicatie middelen zijn indicatief en niet bindend. Champagne Experience kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen gedaan in het verleden.

 

3.7. Transportkosten voor het verzenden van goederen zijn voor rekening klant tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

 

3.8. Champagne Experience heeft het recht om wijzingen in prijzen (door BTW tarief, accijnzen, invoerrechten, valuatieverhoudingen, transportkosten, en dergelijke) tussen moment van bestelling en levering door te berekenen aan klant

 

3.9. Bij significante vergissing en / of verschrijving heeft Champagne Experience het recht dit te corrigeren op grond van redelijkheid en billijkheid ook na uitbrengen van offerte en ondertekening van contract.

 

Artikel 4. Tot stand komen overeenkomst

4.1. Een overeenkomst tussen klant en Champagne Experience komt tot stand nadat een uitgebrachte offerte is ondertekend (of bevestigd via e-mail door klant) en vervolgens schriftelijk of via e-mail is bevestigd door Champagne Experience.

 

4.2. Afwijkingen in verstrekte informatie en specificaties over producten en diensten, vormen geen grond tot schadevergoeding en / of ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 5. Betaling

5.1. Bij evenementen dient klant 2 weken voor aanvang 75% van het totale factuurbedrag betaald te hebben op het door Champagne Experience aangegeven bankrekeningnummer. De resterende 25% dient voor aanvang van het evenement betaald te zijn.

 

5.2. Bij levering van goederen dient de betalingsverplichting voor 100% voldaan te zijn voordat goederen worden verzonden.

 

5.3. Bij niet tijdige betaling is Champagne Experience gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of op te schorten tot betaling volledig is voldaan.

 

Artikel 6. Eigendom producten

6.1. Producten blijven in eigendom van Champagne Experience totdat klant haar betalingsverplichting voor 100% heeft voldaan.

 

Artikel 7. Intellectueel eigendom

7.1. Klant dient het intellectueel eigendom (onder andere beeldmateriaal, presentaties, film, en dergelijke) van Champagne Experience te respecteren. Dit heeft betrekking op al het ter beschikking gestelde materiaal uitsluitend bedoeld ter uitoefening van de opdracht.

 

7.2. Ter beschikking gestelde zaken mogen door klant niet aan derde ter beschikking worden gesteld zonder nadrukkelijke schriftelijk toestemming van Champagne Experience.

 

7.3. Alle rechten van eigendom blijven op alle zaken rusten en Champagne Experience kan dit ten alle tijden terugvorderen.

 

7.4. Klant vrijwaardt Champagne Experience voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectueel eigendom.

 

Artikel 8. Levering goederen

8.1. Klant dient Champagne Experience in staat te stellen om de bestelde goederen af te kunnen leveren op het overeengekomen afleveradres, datum en tijdstip. Bij afwijkend afleveradres dient klant Champagne Experience hierover tijdig te informeren en zorg te dragen dat goederen op de locatie in ontvangst kunnen worden genomen.

 

8.2. De afgegeven levertijden zijn indicatief en onder voorbehoud van beschikbaarheid. Overschrijding van de levertijd, met minder dan 1 maand, is geen reden tot schadevergoeding en / of annulering van de opdracht.
Bij overschrijving van de levertermijn met meer dan 1 maand, vanwege niet beschikbaarheid van goederen, zal in overleg met klant gekeken worden naar een alternatieve oplossing. Annulering van de opdracht behoort in dit geval tot de opties. Er bestaat nimmer een reden tot schadevergoeding.

 

8.3. Champagne Experience kan de levering van goederen uitbesteden aan derden. Daarnaast is Champagne Experience gerechtigd tot het doen van deelleveringen. Ook hiervoor dient klant Champagne Experience in staat te stellen tot het verrichten hiervan.

 

8.4. Indien klant de bestelde goederen weigert af te nemen of nalatig is in het verstrekken van gegevens en of instructies die noodzakelijk zijn voor het leveren van de goederen, slaat Champagne Experience tijdelijk de goederen op. Kosten voor het opslaan zijn voor rekening klant.
Wanneer goederen langer dan 3 maanden in opslag van Champagne Experience blijven, gaat eigendom automatisch over naar Champagne Experience. Onverlet de verrichtte betaling. Uitzondering hierop is uitsluitend mogelijk indien dit vooraf schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 9. Uitvoering dienstverlening

9.1. Klant dient Champagne Experience te informeren over alle relevante informatie die van belang is voor de uitvoering van het evenement (onder andere locatie, aantal gasten, omstandigheden, en dergelijke).

 

9.2. Klant dient Champagne Experience in staat te stellen het evenement uit te kunnen voeren. Indien nodig dient klant zorg te dragen voor facilitaire zaken (onder andere gas, water, electra, en dergelijke) en voor noodzakelijke vergunning zorg te dragen. Kosten voortvloeiend uit de facilitaire zaken en de vergunningen zijn voor rekening klant.

 

9.3. Klant dient zich ervan te vergewissen over eventuele gezondheidsrisico bij klant, gasten en bezoekers. Champagne Experience is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele calamiteiten tijdens of na het evenement.
Klant zal zorgdragen dat deelnemers aan het evenement de gerechtigde leeftijd van 16 jaar hebben bereikt.

 

9.4. Champagne Experience kan voor de uitvoering van het evenement gebruik maken van derden.

 

9.5. Geoffreerde goederen zullen tijdens het evenement worden ingezet. Wanneer goederen tijdens evenement ongeroerd blijven, blijven deze na evenement in eigendom van klant. Champagne Experience zal goederen niet mee retour nemen.

 

9.6. Schade aan personen en eigendommen van Champagne Experience opgedaan tijdens het evenement (onder andere glasbreuk, beschadiging aan koelers, sabreersabels, meubilair, vervoersmiddelen, en dergelijke) zullen in rekening worden gebracht aan klant.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. Productaansprakelijkheid ligt bij de leverancier (onder andere importeur of fabrikant) van Champagne Experience.

 

10.2. Wettelijke aansprakelijkheid als gevolg van schade en dergelijke zijn voor rekening klant. Champagne Experience wordt gevrijwaard van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit de dienstverlening van Champagne Experience.

 

10.3. Champagne Experience is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen van klant of diens gasten.

 

10.4. Bij meerdere klanten zijn alle klanten hoofdelijk aansprakelijk.

 

10.5. Champagne Experience is niet aansprakelijk voor geleden schade als gevolg van late levering en vervolgschade. Ook niet door toedoen van ingehuurde derden.

 

10.6. Champagne Experience is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een ongeluk van de transporteur.

 

10.7. Eventuele aanspraken op Champagne Experience zullen nooit het maximale factuurbedrag, ter hoogte van het factuurbedrag exclusief BTW en transportkosten, overschrijden.

 

Artikel 11. Overmacht

11.1. Indien producten niet beschikbaar zijn bij leverancier van Champagne Experience en bij Champagne Experience ook niet voorradig zijn, kan Champagne Experience zelf met het best mogelijk alternatief komen. Indien het een specifieke levering betreft zal Champagne Experience contact opnemen met klant.

 

11.2. Indien de levertijd wordt overschreven als gevolg van tijdelijke overmacht, wordt de levertijd verlengd met de periode die de overmachtsituatie duurt. Bij overschrijding van levertijd met meer dan 1 maand zal in overleg met klant gekeken worden naar een alternatieve oplossing. Annulering van de opdracht behoort in dit geval tot de opties.

 

11.3. Champagne Experience heeft het recht bij overmacht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door dit schriftelijk te melden aan klant. Klant vrijwaardt Champagne Experience van schade als gevolg van deze ontbinding.

 

11.4. Overmacht is buiten de wil van Champagne Experience om een onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de opdracht in de weg staat. Voorbeelden hiervan kunnen zijn onder andere brand, bedrijfsstoring, energiestoring, excessieve ziekte personeel, stagnatie levering leverancier Champagne Experience, vergunningen, transport, onvoorziene omstandigheden.

 

11.5. Bij tijdelijke overmacht kan de overeenkomst opgeschort worden door dit eveneens schriftelijk te melden aan klant. Annulering van de opdracht kan in overleg met klant tot mogelijkheid behoren. Klant vrijwaardt Champagne Experience van schade als gevolg van deze ontbinding.

 

Artikel 12. Annulering

12.1. Annulering van de opdracht door klant kan uitsluitend schriftelijk geschieden aan Champagne Experience. Kosten voortvloeiend uit de annulering zijn voor rekening klant (bijvoorbeeld, transportkosten, BTW, verzekering, administratie, en dergelijke)

 

12.2. Annulering van een evenement kan tot 2 weken voor aanvang geheel kosteloos geschieden. Annulering binnen 2 weken voor aanvang evenement is mogelijk tegen betaling van 50% van totale factuurbedrag. Berekend over de prijs incl. BTW en transportkosten.
Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang evenement wordt het gehele factuurbedrag (100%) in rekening gebracht. Berekend over de prijs inclusief BTW en transportkosten.

 

12.3. Annulering van levering van goederen kan tot 2 weken voor datum levering geheel kosteloos geschieden. Annulering binnen 2 weken voor datum levering is mogelijk tegen betaling van 50% van totale factuurbedrag. Berekend over de prijs inclusief BTW en transportkosten.
Bij annulering binnen 48 uur voor datum levering wordt het gehele factuurbedrag (100%) in rekening gebracht. Berekend over de prijs inclusief BTW en transportkosten.

 

12.4. Voor bestellingen van bijzondere goederen worden separate afspraken gemaakt. Annulering van de bijzondere bestellingen kan kosteloos geschieden indien het product door Champagne Experience nog niet is besteld. Is de bijzondere bestelling geplaatst, is annulering mogelijk en dient klant 50% van het factuurbedrag te betalen. Berekend over de prijs inclusief BTW en transportkosten.
Indien de bestelling van bijzondere goederen, gepersonaliseerde goederen betreffen is annulering alleen mogelijk indien de goederen nog niet zijn besteld. Zijn deze goederen reeds besteld, dan wordt het gehele factuurbedrag (100%) in rekening gebracht. Berekend over de prijs inclusief BTW en transportkosten.

 

Artikel 13. Garantie en reclamatie

13.1. Champagne Experience garandeert dat geleverde producten voldoen aan de gebruikelijk eisen en normen en vrij zijn van gebreken.

 

13.2. Bij ontvangst van goederen dient klant de ontvangen goederen te controleren op kwaliteit.
Zichtbare schade (bijvoorbeeld breuk, en dergelijk) dient binnen 1 dag na ontvangst van de goederen schriftelijk gemeld te worden aan Champagne Experience.
Onzichtbare schade (bijvoorbeeld kwaliteit, en dergelijke) dient binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk gemeld te worden aan Champagne Experience. Het product moet in originele staat worden bewaard (om eventueel aangeboden / verzonden te kunnen worden) in afwachting van de reactie van de leverancier van Champagne Experience.
Na het verstrijken van bovengenoemde termijnen wordt geacht de levering goedgekeurd te zijn.

 

13.3. Onvolledige levering dient klant binnen 1 dag na ontvangst goederen te melden aan Champagne Experience. Champagne Experience dient de onvolledige levering te completeren. Meldingen buiten de genoemde termijn worden niet in behandeling genomen.

 

13.4. Voor vragen omtrent garantie en reclamatie dient de factuur als garantiedocument.

 

13.5. Garantie is niet van toepassing op schade als gevolg van gebruik / slijtage.

 

13.6. Ingeval van verkeerde levering dient klant producten in originele staat (inclusief verpakking) retour te sturen aan Champagne Experience. De transporteur dient in overleg met Champagne Experience bepaald te worden.
Gehuurde accessoires (waar onder een koeler, glaswerk, meubilair, en dergelijke) dienen onbeschadigd en in originele verpakking retourneert te worden.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht

14.1. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen inzake de uitleg, dan wel de naleving van deze algemene voorwaarden, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Den Haag.